yerliler ve kırmızı urbalılar

süreyya tamer kozaklı

yerliler ve kırmızı urbalılar: popüler demokratik bir sol siyaset için…
(mürekkep ve birikim yazıları: 1994-2009)

derleyen: alev özkazanç

“1970’ler solcusu, 1960’lar boyunca Türkiye solunun ilk provasını yaptığını evrenselci sol fikriyatı Türkiye toplumuna taşıma girişiminde başarılı olmuştur. Öncelikle bunun kabul edilmesi gerekir. Başarısızlık ya da 1980 yenilgisi bize aittir ve en az başarımız kadar bizimdir.

Çocukluğumuzun çizgi-romanlarına dayanarak söyleyecek olursak, 1960-80 arası dönem Türkiye solu, kırmızı urbalarını çıkarıp yerli kıyafetlerini giymiştir. Bu yıllar sosyolojik anlamıyla Türkiye solunun toplumu yukarıdan dönüştürmeci bir siyasal tarz olarak Kemalizm’den de koptuğu yıllardır. Bunun dışında solcular olmuştur, ama onların hegemonik olduğundan söz etmek mümkün değildir.

Büyük kentlerin varoşlarında ve Anadolu’da yüz binlerce genç insan bu yılların toplumsal ikliminden beslenerek, kendisinin ve toplumunun kaderine müdahale etme gücü ve iradesini bulabilmiştir. Sosyalistler açısından oldukça verimli gelişen bu süreç, sosyalizmin hemen her tür ve tarzına uygun bir mayalanma ortamı sağlamıştır. Öte yandan uç ve katı örnekleri dışarıda bırakacak olursak, Türkiye solu kendi sözünü günün gerçekliği içinde dinlenir; yapılır kılmayı başarmıştır.”


YERLILER-VE-KIRMIZI-URBALILAR-okuma